[1005]

Den första kyrkan i Karesuando, färdig 1816.

Karesuando kyrkobyggnad, vilken i anledning af max. ven. Confissorii, till Höglofl. Kongl. Cansli Styrelsen, gjorde hemställan medelst Reseript den 27 september 1811, af Högbemälte Kongl. Cantzli styrelsen blivit beslutna, påbörjad om våren 1813, samt under loppet af åren 1814 och 1815 så vida till fullbordan bragt, att den år 1816 den 25 februari kunnat till dess heliga bruk invigas, är uppförd af trävirke på en upphöjd plan, under ledning af Sockneskrivaren Johan Arnold Grape samt Byggmästaren Carlström.

Kyrkan är försedd med spåntak, samt ett torn å västra gaveln, invärtes brädfodrad, med målade korbänkar, altardisk och tavla af träd, samt en låg omålad predikostol.

Utom ett litet Krucifix å altar tavlan, finnes inga målningar eller bildhuggeri arbeten.

En inskrift på italienska är efterlämnad af Grefe Bodognini, innefattande några verser till åminnelse af hans resa genom Lappmarken 1827.

En enda klocka af vid pass 8 eller 10 Lip. Vikt finnes i tornet, med följande inskrift:
M.W. ANNO DOMINI, 1656.
Det finns icke antecknat i kyrkans räkenskaper, på vilka villkor denna klocka blivit Karesuando kyrka tillhörig, men säges vara anskaffad från Kengis Bruk för 136 Riksdaler Riksgälld.

Kyrkogården är anlagd 1/8 mil från kyrkan med ett staket af stör.

Kyrkans övriga tillhörligheten äro:

 • Silver
 • Ett st. Oförgylld kalk med patin.
 • Tenn
 • Ett st. fyrkantig flaska
 • Bleck
 • Ett st. järnbeslagen kista med trenne nycklar.
 • 27 st. siffror af järnbleck
 • 18 st. bleckfötter
 • Skrudan
 • Ett st. ny mässkjol af svart sammet med silver brodering, skänkt af Kongl. Cansli Styrelsen.
 • Ett st. mäss skjorta af combric, skänkt af Distrikt Prosten Zackarias Grape.
 • Ett st. altarduk af hvitt Combric.
 • Ett st. håv af svart sammet med silverbrodering.
 • Böcker
 • Ett st. ny psalmbok, skänkt af några församlings ledamöter.
 • Ett st. gammal psalmbok, octava, skänkt af Distrik prosten Zackarias Grape.
 • Ett st. Buggens Postilla 8 ve.
 • Tvenne handböcker
 • Latinsk läkarbok, häftad.
 • Samling af Kongl. Förordningar, som årligen uppläses.
 • Författningar och Stadgar som ändra eller förklara kyrkolagen.
 • Öfriga Kungl. Författningar, tryckta från 1809 till nuvarande tid, inbundna.
 • Max. vers, Consissorii Airutain, Repinötin.
 • Handlingar, Böndags plakaten m. m. samman häftade.
 • Landshövding ämbetes samt öfriga ämbetes nämnd skrivna kungörelser, inbundna.
 • Ett st. Husförhör och commisionsbok.
 • Ett st. Dopbok med förteckning över årligen födda, gifta och döda.
 • Ett st. räkenskapsbok över kyrkans inkomster och utgifter.
 • Tabeller och statistik räkningar.
 • Visitations protokoller, sammanhäftade.
 • Sockenstämma protokoller, samt andra till Prästbodet hörande handlingar, häftade.
 • Räkenskapsbok över fattigmedel.
 • Diverse persedlar
 • Ett st. hamptåg
 • Ett st. gammalt dito.
 • 3 st. tomma träkärl.
 • Ett st. halvtunna kärl
 • Ett st. fjärdingskärl.
 • Ett lp. Rödfärg
 • Ett st. trälåda till mulla vid jordfästning.
 • Ett st. gammalt likljus.
 • Diverse takspån.
 • Hans Kongl. Höghets Kronprinsens porträtt.

Sålunda vore befunnet och upptecknat, intyga
Karesuando den 22 februari 1832
Nils Nilsson Idivuoma ,Kyrkovärd (bomärke)
Lars Levi Laestadius Prost
Johan Johansson Raattamaa, Kyrkovärd (bomärke)

Tillkommer en gammal bibel i kvartsformat, Prästmötehandlingar, samt åtskilliga till Prästbodet hörande handlingar.

Karesuando i februari 1849,
L.L. Leastadius

Tillkommer

 • Ett st. stock såg
 • Ett st. håltup

[Internet]